Cieszanów posiada bogatą historię o której warto pamiętać. W opowieściach o Cieszanowie pojawia się wiele wspomnień, które napawają nas dumą, ale również takich które powodują smutek.
Zapraszamy na premierę filmu o naszym miasteczku, która przedstawia wydarzenia z 3 i 4 maja 1944 roku.

TERMIN ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 06-09-2022r.

Cieszanów 24.08.2021 r.

W związku z możliwością uzupełnienia listy uczestników projektu „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś. priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój O Z E

 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

OGŁASZA  NABÓR  UZUPEŁNIAJĄCY  DEKLARACJI:

na montaż kotłów na biomasę

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,sala operacyjna stanowisko „ENERGETYKA” w godzinach pracy Urzędu do dnia 31.08.2022r.

do dnia 06-09-2022r.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla dziecka można składać w trakcie roku szkolnego w terminie od 1 do 15 września we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej. Taką deklarację ma prawo złożyć każdy rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego oraz pełnoletniego ucznia. W pozostałych przypadkach wniosek bywa sporządzany np. przez dyrektora szkoły, kierownika kolegium pracowników służb społecznych oraz dyrektora ośrodka wychowawczego.