Zrealizowanie zadania „Rewaloryzacja budynku Spichlerza w Nowym Siole”  finansowanego  przez Fundację Most the Most w ramach  grantu w Konkursie „Nasz Zabytek” kończy I-wszy etap prac remontowo – budowlanych przy zabytkowym obiekcie. Choć zakres wykonanych  robót  obejmował duży zakres prac remontowo - budowlanych przy budynku Spichlerza, prace zostały wykonane w terminie. W dniu 08.05.2024r. odbył się komisyjny odbiór wykonanych prac, na którym spisano protokół końcowy. Natomiast w dniu 16.05.2024r dokonany został  odbiór robót przez komisję  konserwatorską, która po dokonaniu oględzin stwierdziła, że wykonane prace nie budzą zastrzeżeń z punktu widzenia konserwatorskiego.

Zakres prac podlegający odbiorowi:

- fundamenty (stopy i ławy) pod słupy drewnianych stropów i ściany konstrukcyjne murowane,

- ściany murowane, stropy i schody żelbetowe,

- dach, pokrycie dachowe, remont więźby,

- remont podłóg drewnianych i stropów drewnianych,

- remont ścian zewnętrznych (tynki), izolacja pozioma,

- stolarka zewnętrzna ( okna i drzwi zewnętrzne, okna połaciowe).

 

Miesiąc marzec  sprzyjał  intensywności prowadzenia  robót budowlanych objętych realizacją zadania „Rewaloryzacja budynku Spichlerza w Nowym Siole”. Przedsięwzięcie  finansowane jest przez Fundację Most the Most w ramach wypłaty grantu w Konkursie „Nasz Zabytek”

Prowadzane prace obejmowały przede wszystkim wykonanie klatki schodowej, a także nowego pokrycia dachowego, które było  pokryte eternitem a zostało wymienione na dachówkę ceramiczną w kolorze ceglastym. Efekt końcowy wykonanego dachu robi duże wrażenie. Już sama wymiana pokrycia dachu powoduje, że budynek nabiera wartości estetycznych i jako obiekt dostaje  nowe życie.

Obecnie trwają prace elewacyjne. Zbijany jest zniszczony i stary tynk, a następnie  ściany są przygotowywane do nałożenia nowego. Po  przygotowaniu i oczyszczeniu muru ceglanego nakładany jest  nowy tynk o gruboziarnistej strukturze, zgodnie wytycznymi służb konserwatorskich.

W kolejnych dniach Wykonawca robót budowlanych zamierza przystąpić do prac mających zapobiec zawilgoceniu obiektu tj. wykonać poziomą  izolacje przeciwwilgociową, która stanowi bardzo ważny element remontu, gdyż budynek znajduje się w terenie podmokłym.

Efekty robót budowlanych przybliżają niżej umieszczone zdjęcia.

 

Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty na wykonanie  prac przy realizacji zdania „Rewaloryzacja budynku Spichlerza w Nowym Siole” finansowanego przez Fundację Most the Most, w dniu 10.11.2023 roku Gmina Cieszanów zawarła umowę  z Wykonawcą prac „ALTERECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nockowa 25, 39-124 Iwierzyce.  Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

  • Fundamenty (stopy i ławy), pod słupy drewnianych stropów i ściany konst. murowane,
  • Ściany murowane, stropy i schody żelbetowe
  • Dach, pokrycie dachowe, remont więźby
  • Remont podłóg drewnianych i stropów drewnianych,
  • Remont ścian zewnętrznych (tynki), izolacja pozioma.
  • Stolarka zewnętrzna (okna i drzwi zewnętrzne, okna połaciowe).

W dniu 17.11.2023 r. Gmina Cieszanów przekazała teren i plac budowy  w zakresie wykonania robót budowlanych  obejmujących przedmiot umowy Nr 1/11/2023 z dnia 10.11.2023r.  

W dniu 15.01.2024r. rozpoczęły się roboty remontowo – budowlane realizowane w ramach zadania „Rewaloryzacja budynku Spichlerza w Nowym Siole”. Przedsięwzięcie  finansowane jest przez Fundację Most the Most w ramach wypłaty grantu w Konkursie „Nasz Zabytek”

Prace rozpoczęto od  usunięcia warstwy posadzki parteru oraz zbiciu tynków wewnętrznych na ścianach położonych na parterze. Po usunięciu niezbędnej warstwy podłogi, odsłonięta została cześć konstrukcyjna  podstaw betonowych  pod słupami drewnianymi, a także  uwidoczniona została wielkość zniszczenia słupów Przeprowadzenie w/w prac umożliwiło również wykonanie ław fundamentowych  pod planowane ścianki działowe i klatkę schodową.

W związku z przystąpieniem do prac przy obiekcie zabytkowym w dniu 25.01.2024r. odbyła się Komisja Konserwatorska podczas której ustalono m.in.: metody prowadzenia prac, zastosowanie materiałów oraz technik budowlanych umożliwiających realizację przedsięwzięcia,  zachowując i  chroniąc przy tym  wartość zabytkową Spichlerza

Most The Most - Strona Fundacji