Położenie komunikacyjne gminy Cieszanów z punktu widzenia połączeń regionalnych jest stosunkowo korzystne. Wpływ na to ma podstawowy układ komunikacyjny, który tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne i drogi wewnętrzne, w tym drogi do gruntów rolnych.

Gmina Cieszanów ze względu na swoje położenie geograficzne jest gminą typowo rolniczą. Według strategii rozwoju gminy wizja rozwoju gminy jest następująca:                                 „Pragniemy rozwijać nowoczesne, ekologiczne rolnictwo, leśnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze oraz turystykę, pielęgnując i promując swą tożsamość kulturową.”

Za lokowaniem inwestycji na terenie Gminy Cieszanów przemawiają między innymi:

 • Łatwa dostępność i atrakcyjne ceny terenów inwestycyjnych.
 • Zasoby naturalne, kompleksy leśne, zbiorniki wodne.
 • Dobry stan środowiska naturalnego.
 • Duży, nie w pełni wykorzystany areał ziemi rolniczej i duże zasoby taniej siły roboczej.
 • Korzystna struktura wiekowa mieszkańców wsi.
 • Niski stan specjalizacji, który daje dużą elastyczność zmian kierunków produkcji.
 • Duże zaplecze surowcowe przetwórstwa.
 • Sąsiedztwo dużego rynku zbytu: Ukrainy.
 • Duże skupisko ludności na obszarach wiejskich.
 • Korzystne położenie geograficzne i polityczno – gospodarcze na granicy wschodniej UE oraz na ważnym szlaku komunikacyjnym i handlowym na linii zachód – wschód.
 • Znaczne doświadczenie samorządu związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych UE, które może przynosić coraz większe korzyści dla gminy w warunkach integracji europejskiej.

Energia elektryczna

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Gminy Cieszanów zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Zamościu. Obszar terytorialny miasta i gminy Cieszanów zasilany jest ze stacji 110.15 kV Lubaczów, która zlokalizowana jest na terenie miasta Lubaczowa poprzez linie napowietrzne i kablowe SN 15 kV oraz stacje transformatorowe SN/nN. W sytuacjach awaryjnych obszar miasta i gminy Cieszanów może być zasilany ze stacji 110/15 kV Tomaszów Południe, która znajduje się na terenie gminy Tomaszów Lubelski. PGE Dystrybucja S.A w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na obsługiwanych terenach przeznacza znaczne środki finansowe na modernizację i rozbudowę sieci niskiego

i wysokiego napięcia. Łączna długość linii sieci elektroenergetycznej na terenie Miasta i Gminy Cieszanów wynosi 175,1 km( w tym 144,8 - linia napowietrzna, 30,3 – linia kablowa). Na terenie Miasta i Gminy  będzie odbywać się  wymiana starych opraw (sodowych, rtęciowych, żarowo-rtęciowych) na energooszczędne oprawy LED. Zastosowanie takiego rozwiązania wraz z inteligentnym systemem sterowania doprowadzi do znacznego zmniejszenia życia energii elektrycznej.  Technologia LED cechuję się brakiem emisji szkodliwego promieniowania UV, szybkim osiąganiem pełni jasności, skutecznym działaniem podczas trudnych warunków atmosferycznych oraz dłuższą żywotnością.

System gazowniczy

Na obszarze Gminy Cieszanów, Operatorem Systemu Dystrybucyjnego sieci gazowych jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy Jaśle. Do zadań spółki należy prowadzenie ruchu sieciowego, budowa, rozbudowa, konserwacja oraz remonty infrastruktury gazowej, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu. Na terenie Gminy Cieszanów znajdują się sieci, średniego oraz wysokiego ciśnienia, którymi dostarczany jest gaz ziemny wysokometanowy grupy E o nominalnej wartości spalania 39,5 Mj/m3. Sieć gazowa średniego i wysokiego ciśnienia zlokalizowana na obszarze gminy jest w dobrym stanie technicznym. Jednostką sprawującą nadzór jest Gazownia w Lubaczowie, która wykonuje kontrole sieci gazowej. Wszelkie działania podejmowane obecnie przez PSG Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i modernizacji sieci gazowej na terenie gminy mają na celu zagwarantowanie właściwego stanu technicznego infrastruktury gazowniczej, zagwarantowanie pewności i bezpieczeństwa dostaw gazu oraz możliwości dalszego rozwoju sieci gazowych w celu przyłączania nowych odbiorców.

Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Długość sieci rozdzielczej wodociągowej wg stanu na wrzesień 2022r. liczy 76,6 km.

Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej wg stanu na wrzesień 2022r. liczy 125,5 km łącznie z rurociągami tłocznymi.

 

 Potencjał ludzki.

Zauważyć można tendencję malejącą odnośnie liczby mieszkańców Gminy Cieszanów, zmniejsza się tym samym liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym, natomiast rośnie liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.

W roku 2021 liczba mieszkańców ogółem wynosiła: 7033, w tym w wieku produkcyjnym 4470 oraz w wieku poprodukcyjnym 1369 osób.

Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Gmina Cieszanów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -49. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu - 6,74 na 1000 mieszkańców gminy Cieszanów.

Sytuację na rynku pracy odzwierciedla również udział procentowy bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W Gminie Cieszanów wskaźnik ten osiągał wartość 7,4% i był gorszy od średniej dla Polski, województwa podkarpackiego i powiatu lubaczowskiego. Bezrobocie jest jednym z najdotkliwszych negatywnych zjawisk społecznych na obszarze Gminy Cieszanów, podobne problemy dotykają całe województwo podkarpackie i powiat lubaczowski.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. bez pracy na terenie gminy pozostawało łącznie 187 osób, w tym 93 osoby w mieście Cieszanowie. Prawo do zasiłku w gminie posiadały 23 osoby w tym 9 osób w mieście Cieszanowie, natomiast bez prawa do zasiłku było: ogółem w gminie - 257 osób, w tym 84 osób w mieście  Cieszanowie.

Utrzymujące się wysokie bezrobocie cechuje:

1)         Wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet: ogółem w gminie - 129 kobiet, w tym 35 kobiet - miasto Cieszanów, z czego 11 kobiety - z prawem do zasiłku, 31 kobiet -  bez prawa do zasiłku; 85 kobiet - gmina, z czego 11 kobiet - z prawem do zasiłku, 83 kobiety - bez prawa do zasiłku.

2)         Znaczny udział wśród bezrobotnych ludzi młodych.

3)         Wzrost liczby bezrobotnych posiadających wyksztalcenie wyższe. Posiadanie wyksztalcenia wyższego nie gwarantuje już bezpieczeństwa pracy i szybkiego jej znalezienia w przypadku utraty zatrudnienia.

4)         Niski poziom kwalifikacji bezrobotnych. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych w granicach 57% legitymuje się jedynie wyksztalceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Poziom i struktura kwalifikacji pozostających w dużej dysproporcji w stosunku do oczekiwań pracodawców.

5)         Długotrwale bezrobocie. Analizując grupy bezrobotnych pod względem wyksztalcenia okazuje się, że im niższe kwalifikacje, tym dłuższe trwanie w bezrobociu. Grupę tę będą stanowić głównie bezrobotni posiadających wyksztalcenie niepełne podstawowe, podstawowe i zasadnicze zawodowe.

Przedsiębiorcy lokalni

Według stanu na rok 2020 na terenie gminy nie ma wielkich zakładów przemysłowych o znaczeniu strategicznym. Powiat lubaczowski znajduje się w składzie powiatów o profilu rolniczo-przemysłowym. Według danych GUS na terenie Gminy Cieszanów zarejestrowanych było ogółem 357 podmiotów gospodarczych, z czego 23 z sektora publicznego oraz 333 z sektora prywatnego. Najwięcej przedsiębiorstw z terenu Gminy Cieszanów funkcjonowało w sektorze handlu hurtowego i detalicznego (19,6%) oraz budownictwa (19,6%). Kolejne miejsce pod względem liczebności zajmowała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (10,4%).

            Według stanu na rok 2020 liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności na terenie Gminy Cieszanów wynosiła 487. Wynik ten był niższy od średniej dla kraju, województwa i powiatu. Wskaźnik nowo zakładanych przedsiębiorstw na 10 tys. ludności wynosił 65 jednostek. Wskaźnik ten był niższy od średniej dla Polski i województwa podkarpackiego, ale wyższy od średniej dla powiatu lubaczowskiego, która wynosiła 59.