„e-Należności” to internetowy serwis umożliwiający Państwu przeglądanie stanu rozliczeń z Urzędem Miasta i Gminy Cieszanów i dokonywanie za jego pośrednictwem wpłat na poszczególne zobowiązania.
Za pomocą tego portalu możecie Państwo zapoznać się z danymi będącymi podstawą naliczenia należności.

Wojewoda Podkarpacki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, wskazując placówki wychowania przedszkolnego i szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Od dziś uchodźcy z Ukrainy mogą ubiegać się o numer pesel i związane z tym możliwości dotyczące legalnego pobytu w Polsce przez okres 18 miesięcy.
Do tej pory na terenie naszej Gminy zakwaterowanych zostało 40 osób narodowości Ukraińskiej, z czego 19 z nich to dzieci.

Dodatkowo od dziś, będzie można składać wnioski o refinansowanie kosztów pobytu uchodźców.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza na spotkania w sprawie zakupu i montażu instalacji OZE w ramach projektu parasolowego „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa III; Czysta energia. Działanie 3.1. Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalone zostały koszty instalacji fotowoltaicznych, solarnych, kotłów na biomasę i pomp ciepła, a także wyliczony został wkład własny mieszkańców.

Spotkania informacyjne połączone z przekazaniem umów do podpisania odbędą się:

- w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 18.00 w Starym Lublińcu /Wiejski Domu Kultury/ dla
   mieszkańców Nowego i Starego Lublińca.

- w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 19.30 w Niemstowie /Świetlica przy Remizie OSP/ dla
  mieszkańców Niemstowa i Folwarków,

- w dniu 19 marca 2022 r. o godz. 18.00 w Kowalówce /Świetlica/ dla mieszkańców
   Kowalówki, Żukowa, Dolin.

- w dniu 19 marca 2022 r. o godz. 19.30 w Chotylubiu  /Świetlicy przy Remizie OSP/ dla
  mieszkańców Chotylubia, Dąbrówki i Gorajca.

- w dniu 20 marca 2022 r. o godz. 16.00 w Nowym Siole /Świetlicy przy Remizie OSP/ dla
  mieszkańców Nowego Sioła,

- w dniu 20 marca 2022 r. o godz. 17.30 w Cieszanowie w Centrum Kultury  i Sportu
ul. Kościuszki 4 dla mieszkańców Cieszanowa,

- w dniu 20 marca 2022 r. o godz. 19.00 w Dachnowie  /Wiejski Dom Kultury/ dla mieszkańców Dachnowa.

Zapraszam na spotkania osoby, które wpłaciły zaliczki oraz osoby które tylko złożyły deklaracje i nie wpłaciły zaliczki w ramach projektu „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów.

Cieszanów, dnia 14.03.2022 r.