Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225) oraz zgodnie zUchwałą nr XVI/59/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska"z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030orazzebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone sąw terminieod dnia 14.03.2023 r. do dnia 18.04.2023 r.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata
2022–2030
podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami gmin z terenu Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gmin Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Partnerstwo Roztocze włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

 1. Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”;
 1. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Roztocze”;
 3. drogą korespondencyjną na adres:Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Roztocze”;
 4. bezpośrednio do budynku Urzędu Miastai Gminy Cieszanów.
 5. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy terminy i miejsca podane zostaną co najmniej na stronie internetowej urzędu (pl) i stronie podmiotowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.cieszanow.akcessnet.net) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.
 6. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

            Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentudostępne są od dnia 14.03.2023 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
  37-611 Cieszanów, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów (pl) oraz na stronie podmiotowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.cieszanow.akcessnet.net).

 

            Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów (cieszanow.pl) oraz na stronie podmiotowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.cieszanow.akcessnet.net).