Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zawiadamia, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  powstającymi na  terenie  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2023 roku w chwili obecnej nie ulega zmianie.

Nie będą rozsyłane zawiadomienia o wysokości opłaty o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Opłata ta  stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty:

  • 25,00 zł   stawka  opłaty   za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, które posiadają przydomowy kompostownik  
  • 35,00 zł  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi,  które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, które nie posiadają kompostownika
  • 70,00 zł stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Do Dziennego Domu Seniora „Senior+” w Chotylubiu trafi 3 nowe laptopy i 3 tablety. To efekt uzyskanego dofinansowania w konkursie na realizację zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów. . Wysokość przyznanych środków to 19 050,00 zł.

Dzięki „Cyfrowym Klubom Seniora” osoby starsze dowiedzą się, jak bezpiecznie cieszyć się dobrodziejstwem Internetu.