Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 oraz 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),  Gmina zapewnienia :

 1. Bezpłatny transport do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego:
 • niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim,
 • niepełnosprawnym dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym),
 1. Bezpłatny transport do najbliższej szkoły podstawowej uczniom:
 • niepełnosprawnym, których kształcenie wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia.
 1. Bezpłatny transport do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 • rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 • rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Obowiązki wskazane powyżej gmina realizuje poprzez:

 • zorganizowanie zbiorowego bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci
  i uczniów do przedszkola, szkoły lub ośrodka,
 • zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci własnym pojazdem,
 • zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci środkami komunikacji publicznej.

Uprzejmie proszę rodziców/ prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cieszanów, którzy zamierzają zwrócić się o ww. pomoc do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów o złożenie stosownej dokumentacji w sprawie:

Aby otrzymać pomoc dla dziecka w formie dowozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć wniosek wraz
z kompletem załączników osobiście, wysłać pocztą tradycyjną do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, lub przesłać na skrzynkę ePUAP /umigcieszanow/skrytka .

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • aktualne zaświadczenie o przyjęciu do szkoły/przedszkola/ośrodka lub oświadczenie kontynuacji nauki w szkole/przedszkolu/ośrodku,
 • podpisaną klauzulę RODO.

Informacje w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych udzielane są w Urzędzie Miasta
i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, pokój Nr 12 lub pod numerem telefonu 16 631 10 76 wew. 28.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Cieszanów,

Gmina Cieszanów kontynuuje prace nad stworzeniem strategii rozwoju „Nowa Ścieżka Rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów – Cieszanów 2030”. Pragniemy wyznaczyć cele strategiczne i wskazać kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanowić będzie narzędzie planowania w perspektywie do 2030 roku.

Chcemy omówić mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju gminy, a także wypracować w oparciu o potencjały wspólne cele i kierunki działań.

W sierpniu zapraszamy na następujące spotkania:

 • 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 11:00 – 13:00 – seniorzy, spotkanie odbędzie się w Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie

 • 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 13:00 – 15:00 przedstawiciele organizacji pozarządowych, spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie, ul. Sobieskiego 8.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztatach. To okazja do wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla całej Gminy Cieszanów. 

 

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

 

Szanowni Państwo,

Miasto i Gmina Cieszanów kontynuuje proces opracowania „Nowej ścieżki rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów- Cieszanów 2030”. Efektem prac trwających od czerwca do października 2021 roku będzie dokument stanowiący podstawę do wdrażania prac inwestycyjno-rozwojowych w perspektywie do 2030 roku.

         

Zakup i montaż wysokociśnieniowego aparatu wodno-pianowego do samochodu pożarniczego Gaz dla jednostki OSP w Nowym Siole