OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXXII/8/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Cieszanów (GPR) oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów wraz z załącznikami

Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów wraz z załącznikami, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.