Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 810).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr LIV/54/2018 z dnia
25 maja 2018 r. w sprawie zmiany  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

 1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pokoju nr 19 w Urzędu, w godzinach pracy Urzędu;
 2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, cieszanow.org w zakładce Rewitalizacja (załączniki poniżej).

 

 

Pliki do pobrania:

 1. Uchwała Nr LIV/54/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2018 r.w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023.
 2. Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023.
 3. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 4. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023.
 5. Zawiadomienie wer. oryginalna

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

 

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów

Rynek 1, 37-611 Cieszanów

TEL. 16 631 10 76

FAX. 16 631 14 40

Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023,

przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z późn. zm.)

 

Lp.

Zgłaszający

Propozycja zmiany
wraz z uzasadnieniem

Stanowisko
wraz z uzasadnieniem

1.         

Orange Polska S.A.

Na terenie planowanym pod projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023” występuje infrastruktura telekomunikacyjna. Prace w miejscu zbliżenia i skrzyżowania z przedmiotowa siecią zaprojektować zgodnie z obowiązującą normą w budownictwie łączności.

 

Uwaga została uwzględniona częściowo

Nie ma obowiązku uwzględniania tak szczegółowych zapisów dotyczących realizacji projektów.

Wszelkie ustalenia techniczne zostaną uwzględnione
i zastosowane na etapie realizacji inwestycji.

2.         

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie

(…) Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie uzgadnia pozytywnie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023 pod warunkiem:

·         wszelkie projektowane rozwiązania komunikacyjne (włączenia dróg gminnych do dróg powiatowych, zjazdy z dróg powiatowych) powinny być uzgadniane z zarządcą drogi na etapie projektowania

·         wszelkie lokalizacje remontowanych, przebudowywanych obiektów budowlanych powinny być uzgadniane z zarządcą drogi na etapie projektowania.

Uwaga została uwzględniona

 

Wszelkie ustalenia zostaną uwzględnione i zastosowane na etapie realizacji projektów.

 

3.         

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu,

·         W przypadku wykonywania prac (budowa, nadbudowa, przebudowa) na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz prac dotyczących bryły i wnętrza obiektów wpisanych do rejestru zabytków należy uzyskać pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, poprzedzone złożeniem projektu planowanych prac,

·         przed przystąpieniem do prac (nadbudowa, przebudowa, remont) polegających na ingerencji w elementy zewnętrzne obiektów ujętych w ewidencji zabytków, należy uzyskać pozytywną opinię tut. Urzędu na planowane prace,

·         w przypadku wykonywania prac (budowa, nadbudowa, przebudowa) na terenie ujętym w ewidencji zabytków (układy urbanistyczne) należy uzyskać pozytywną opinię planowanych prac.

Uwaga została uwzględniona

 

Wszelkie ustalenia zostaną uwzględnione i zastosowane na etapie realizacji projektów.

                                                                                              /-/ Zdzisław Zadworny - Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania

wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.)

projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów
na lata 2016–2023

 

            Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów dnia 20.04.2018 r. wystąpił o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023 przez:

 1. Zarząd Powiatu w Lubaczowie – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu.
 2. Zarząd Województwa Podkarpackiego – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
 3. Wojewodę Podkarpackiego – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 4. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 5. Agencję Wywiadu – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 6. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 7. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Rzeszowie) – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 8. Komendę Powiatową Policji w Lubaczowie – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 9. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie – w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 10. Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 11. Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną dla Miasta i Gminy Cieszanów.
 12. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych (Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Regionalny Ośrodek Przesyłu w Tarnowie Zakład Obsługi Jarosław, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu, Orange Polska S.A., Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o., Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich).
 13. Komitet Rewitalizacji.
 14. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w zakresie form ochrony przyrody.
 15. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu – w zakresie form ochrony zabytków.
 16. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie – w zakresie zagospodarowania terenów górniczych.
 17. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
 18. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadlesnictwo Lubaczów, Nadlesnictwo Oleszyce, Nadleśnictwo Narol) – w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa.
 19. Krajowy Zasób Nieruchomości – w zakresie sposobu zagospodarowania oraz przedsięwzięć związanych z nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości

 

            Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wyznaczył 14-dniowy termin przedstawienia opinii, licząc od dnia doręczenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023.

            W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie:

 1. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – opinia bez uwag przyjęta Uchwałą Nr 430/8940/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 maja 2018 roku.
 2. Wojewoda Podkarpacki – opinia pozytywna z dnia 27.04.2018 r. (znak: I-IV.743.3.2.2018)
 3. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych:
  • Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie – opinia pozytywna z uwagami z dnia 30.04.2018 r. (znak: PZD.443.42.2018),
  • Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Oddział w Radomiu – opinia pozytywna bez uwag z dnia 26.04.2018 r. (znak: 837DE-DSR-DUR-WFR.7111.53.2017.4),
  • Orange Polska S.A. – opinia pozytywna z uwagami z dnia 02.05.2018 r. (znak:TTISIKU/22576/RS/2018),
  • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle – opinia pozytywna bez uwag z dnia 30.04.2018 r (znak: PSGJA.RODZ.422.058.18)
  • Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – opinia pozytywna bez zastrzeżeń z dnia 09.05.2018 r. (znak: PZDW-WP-6200/183/55/2018).
 4. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie – opinia pozytywna bez zastrzeżeń z dnia 25.04.2018 r. (znak: PZ.5562.1.18),
 5. Państwowe Gospodarstwo Leśne – Nadleśnictwo Narol – opinia pozytywna z dnia 25.04.2018 r. (znak: ZG.2210.1.2018),
 6. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – opinia pozytywna bez uwag z dnia 25.04.2018 r. (znak: SNZ.9020.15.1.2018.BW),
 7. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie – opinia pozytywna z dnia 27.04.2018 r. (nr 1350),
 8. Komitetu Rewitalizacji – opinia pozytywna bez uwag z dnia 24.04.2018 r.
 9. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 11.05.2018 r. (znak: WPN.600.1.13.2018.DF).
 10. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu – opinia pozytywna z uwagami, z dnia 16.05.2018 r. (znak: RDZ-I.5120.5.2018.DP).
 11. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 08.05.2018 r. (znak: KRO.5120.140.2018.KM).

 

 

            Rejestr zbiorczego zestawienia opinii wraz ze zgłoszonymi w ich ramach uwagami i/lub propozycjami, a także rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

            W wyznaczonym terminie nie zgłosili uwag: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW
w Rzeszowie), Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie, Zakład Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Cieszanowie, Polski Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Regionalny Ośrodek Przesyłu w Tarnowie Zakład Obsługi Jarosław, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski, Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, Krajowy Zasób Nieruchomości zatem na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy
o rewitalizacji, uważa się to za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023.

            Pismem z dnia 20.04.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wystąpił również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023 – aktualizacja na podstawie art. 47 i art. 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). Dnia 19 maja 2018 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem (znak: WOOŚ.410.1.26.2018.AP.2) poinformował, iż dla ww. projektu Programu, nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

 

/-/ Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów