Urząd Miasta i Gminy Cieszanów

Rynek 1, 37-611 Cieszanów

TEL. 16 631 10 76

FAX. 16 631 14 40

Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023,

przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z późn. zm.)

 

Lp.

Zgłaszający

Propozycja zmiany
wraz z uzasadnieniem

Stanowisko
wraz z uzasadnieniem

1.         

Orange Polska S.A.

Na terenie planowanym pod projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023” występuje infrastruktura telekomunikacyjna. Prace w miejscu zbliżenia i skrzyżowania z przedmiotowa siecią zaprojektować zgodnie z obowiązującą normą w budownictwie łączności.

 

Uwaga została uwzględniona częściowo

Nie ma obowiązku uwzględniania tak szczegółowych zapisów dotyczących realizacji projektów.

Wszelkie ustalenia techniczne zostaną uwzględnione
i zastosowane na etapie realizacji inwestycji.

2.         

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie

(…) Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie uzgadnia pozytywnie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023 pod warunkiem:

·         wszelkie projektowane rozwiązania komunikacyjne (włączenia dróg gminnych do dróg powiatowych, zjazdy z dróg powiatowych) powinny być uzgadniane z zarządcą drogi na etapie projektowania

·         wszelkie lokalizacje remontowanych, przebudowywanych obiektów budowlanych powinny być uzgadniane z zarządcą drogi na etapie projektowania.

Uwaga została uwzględniona

 

Wszelkie ustalenia zostaną uwzględnione i zastosowane na etapie realizacji projektów.

 

3.         

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu,

·         W przypadku wykonywania prac (budowa, nadbudowa, przebudowa) na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz prac dotyczących bryły i wnętrza obiektów wpisanych do rejestru zabytków należy uzyskać pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, poprzedzone złożeniem projektu planowanych prac,

·         przed przystąpieniem do prac (nadbudowa, przebudowa, remont) polegających na ingerencji w elementy zewnętrzne obiektów ujętych w ewidencji zabytków, należy uzyskać pozytywną opinię tut. Urzędu na planowane prace,

·         w przypadku wykonywania prac (budowa, nadbudowa, przebudowa) na terenie ujętym w ewidencji zabytków (układy urbanistyczne) należy uzyskać pozytywną opinię planowanych prac.

Uwaga została uwzględniona

 

Wszelkie ustalenia zostaną uwzględnione i zastosowane na etapie realizacji projektów.

                                                                                              /-/ Zdzisław Zadworny - Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów