Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 810).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr LIV/54/2018 z dnia
25 maja 2018 r. w sprawie zmiany  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pokoju nr 19 w Urzędu, w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, cieszanow.org w zakładce Rewitalizacja (załączniki poniżej).

 

 

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr LIV/54/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2018 r.w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023.
  2. Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023.
  3. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  4. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023.
  5. Zawiadomienie wer. oryginalna

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny