Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i   porządku  w gminach  (Dz. U.  z 2021 r.  poz. 888 t .j.) oraz  Uchwały Nr XXVIII/225/2020  Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszanów  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 poz.3661 ) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że Urząd Gminy Cieszanów przystępuje  do  kontroli  przedsiębiorców w   zakresie   posiadania  aktualnych  umów  na odbiór odpadów komunalnych.

Nowa deklaracja na 2022 r o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna do pobrania po kliknięciu w poniższy link oraz harmonogram odbioru odpadów na 2022 rok:

Numer konta bankowego do opłat za odpady komunalne:

06 9101 1042 2004 4400 0039 0055

 

UCHWAŁA NR XXV/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 29 maja    2020 r.

 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

 

  • Określa się górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) za pojemnik o pojemności 120 l - 61,00  zł

2) za pojemnik o pojemności 140 l - 75,00 zł

3) za pojemnik o pojemności 240 l - 122,00  zł

4) za pojemnik o pojemności 360  l - 183,00 zł

5) za pojemnik o wysokości 1100 l - 472,00 zł

 

  • 2. Określa się górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, jeżeli są niezbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) za pojemnik o pojemności 120 l - 122,00  zł

2) za pojemnik o pojemności 140 l - 150,00 zł

3) za pojemnik o pojemności 240 l  - 244,00  zł

4) za pojemnik o pojemności 360  l - 366,00  zł

5 )za pojemnik o wysokości 1100 l - 944,00zł

 

  • Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

  • 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 01.07.2020r.

Cieszanów, 01-07-2020 r.       

 

ZAWIADOMNIENIE

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, poz. 1579)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XXVI/214/2020 z dnia 30czerwca 2020r.z dniem 1.07.2020r. Gmina Cieszanów stosownie  do  art.  6c  ust.  2  ustawy  z  dnia  13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rezygnuje z możliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W związku z powyższym zobowiązani są Państwo do podpisania umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w tut. urzędzie. Umowy będą obowiązywały od dnia 01.07.2020, czyli z wygaśnięciem terminu odbioru odpadów komunalnych organizowanych  przez Gminę. W przypadku braku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wydaje decyzje z urzędu dotyczącą obowiązku uiszczania opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, wysokości stawek, terminu uiszczania opłat, oraz sposobu i terminu udostępniania pojemników.