ZARZĄDZENIE NR  139/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW

z dnia 30 grudnia  2022 r.

 

         w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

    Na  podstawie  art. 30 ust. 2  pkt. 2 ustawy  z  dnia  8  marca 1990r.  o  samorządzie gminnym  ( Dz. U. z  2021r.  poz.  1372, 1834)  w   związku  z  art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy  z  dnia  13  września   1996  r.  o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Cieszanów, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVIII/225/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Cieszanów (Dz. U. 2020, poz. 3661) oraz uchwała Nr LVI/427/2022 Rady Miejskiej w Cieszanowie  z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/225/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Cieszanów (Dz. U. 2022, poz. 3722) i uchwała Nr LVI/426/2022 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie szczegółowego  sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. U. 2022, poz. 3717)

zarządzam co następuje

 • 1

Zatwierdza się Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów , zwany dalej Regulaminem, w brzmieniu jak w załączniku zarządzania.

 • 2

Regulamin podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów i na terenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

 

             Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

   Zdziasław Zadworny

Załącznik Nr 1


REGULAMIN KORZYSTANIA Z
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY CIESZANÓW.

 1. Zasady ogólne.
 2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 3. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.
 4. Dostarczone przez mieszkańca – właściciela nieruchomości odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.
 5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu
  i poleceń pracownika Punktu.
 6. 5. PSZOK znajduje się na nieruchomości oznaczonej nr porządkowym 89/4 w miejscowości Nowe Sioło, ul. Mickiewicza 89, prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie.
 7. Ustalenia szczegółowe.
 8. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Cieszanów n/w posegregowane odpady komunalne:

1/ szkło, w każdej ilości

2/ papier, w każdej ilości

3/ metale, w każdej ilości

4/ tworzywa sztuczne, w każdej ilości

5/ popiół paleniskowy w każdej ilości

6/ bioodpady w każdej ilości osoby, które nie posiadają kompostownika i uiszczają opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją

7/ odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton), w każdej ilości

8/ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w każdej ilości

9/ meble i inne odpady wielkogabarytowe, w każdej ilości

10/ zużyte opony ( samochody osobowe), w liczbie do 4 sztuk rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej,

11/ zużyte baterie i akumulatory, w każdej ilości

12/ tekstylia i odzież, w każdej ilości

13/ przeterminowane leki i chemikalia, w każdej ilości

14/ problematyczne odpady komunalne (m.in. gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje), w każdej ilości

 

 1. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady:

   1/ zmieszane odpady komunalne,

2/ odpady zawierające azbest,

3/ szyby samochodowe oraz pochodzące od maszyn rolniczych,

4/ szkło zbrojone i hartowane,

5/ części samochodowe,

 1. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomościach z terenu Gminy Cieszanów.
 2. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów
  w przypadku:

1/ stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują się
w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

2/ stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

3/ stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów  niebezpiecznych.

 1. PSZOK czynny jest w dniach:

          - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

          - w I i II sobotę miesiąca w godzinach 7.00 – 9.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Cieszanów po okazaniu  dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby oddającej odpady.
 2. Pracownik PSZOK prowadzi ewidencję odpadów przekazywanych do PSZOK (co najmniej rodzaj i ilość przekazywanych odpadów, pochodzenie odpadów, adres nieruchomości z której odpady pochodzą) oraz udostępnianie Gminie wglądu do prowadzonej ewidencji.
 3. W miejscu ogólnie dostępnym znajdować się będzie tablica informacyjna zawierająca dane PSZOK: (pełna nazwa, adres i nr telefonu), wykaz rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych oraz dni i godziny pracy PSZOK).

III. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu +48 662 191 343 lub +48 16 6311296.
 2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez:

 1)  przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub

 2) prowadzącego punkt Selektywnej zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK) należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

- osobiście

- pisemnie

- telefonicznie pod numerem telefonu 16 631 1076

- droga elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż w terminie  5 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia.

3) zgłoszenie powinno zawierać :

- imię i nazwisko zgłaszającego,

- adres zgłaszającego,

- datę i miejsce zaistnienia przypadku niewłaściwego świadczenia usług,

- dane do kontaktu: adres, nr telefonu, e-mail.

 

 1. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na terenie PSZOK.

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta i Gminy Cieszanów

 

OŚWIADCZENIE

O POCHODZENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH DOSTARCZONYCH DO PUNKTU

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY CIESZANÓW

 

…………………............……………………..………………........................................

(imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady)

 1. Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone przez osoby

zamieszkujące we wskazanej poniżej nieruchomości zamieszkałej i pochodzą z gospodarstwa

domowego funkcjonującego w tej nieruchomości:

……………………………………............……………………..…………..……………..

(adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady)

 1. Rodzaj dostarczonych odpadów:

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

 

 1. Ja, niżej podpisany/na, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu podanego w ust. 1 w celu ewidencji dostarczonych do PSZOK segregowanych odpadów komunalnych.

 1. Zostałem/łam poinformowany, że administratorem danych osobowych w urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów i z pełną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.bip.cieszanow oraz w Urzędzie Miasta i gminy Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów
 2. Oświadczam, że jestem świadomy/ma o odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym

oświadczeniu nieprawdy, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego.

 

 

…………………………………                                         ……………………………

(data i podpis osoby dostarczającej                           odpady) (podpis osoby przyjmującej odpady)

 

Pouczenie:

 1. Odmowa podpisania niniejszego oświadczenia skutkuję odmową przyjęcia dostarczonych

odpadów przez Operatora PSZOK.

 1. Zgodnie z art. 233 Kodeksy Karnego §1. "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat

8."

 1. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, osoba je składająca podlega

odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na

terenie Miasta i Gminy Cieszanów

 

 

…………………., dnia ……………

 

 

 

UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE

 

do dostarczenia odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Gminy Cieszanów.

Ja ………………………………………………………..……………………………………………

(imię i nazwisko mieszkańca)

zamieszkały/a ……………………………….………………………………………………………

(adres mieszkańca)

upoważniam ………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

zamieszkałego/ą

……………………………………………………………………..………………………………….

(adres osoby upoważnionej)

do dostarczenia do PSZOK w moim imieniu odpadów segregowanych, pochodzących

z nieruchomości zamieszkanej:

………………………………………………………………………………………...……………..

(adres nieruchomości zamieszkałej, z której pochodzą odpady)

następujących odpadów:

1/ ............................................................................... w ilości ok. ......................................

2/ ............................................................................... w ilości ok. ......................................

3/ ............................................................................... w ilości ok. ......................................

4/ ............................................................................... w ilości ok. ......................................

5/ ............................................................................... w ilości ok. ......................................

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu PSZOK oraz, że dostarczone

odpady nie pochodzą z działalności gospodarczej.

...................................................................... ......................................................................

Czytelny podpis osoby upoważniającej Czytelny podpis osoby upoważnionej

Podpisany