Informujemy Państwa, że  od 1 stycznia 2024 r. w chwili obecnej  nie ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości zamieszkałych (od osoby).

Nie będą rozsyłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Harmonogram 2024

Uchwała Nr LVI/426/2022
Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie,

Rada Miejska w Cieszanowie
uchwala, co następuje:

 • 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cieszanów oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli tych nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwość ich odbierania,

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 • 2. 1. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpady określone w § 3 ust. 1 oraz przyjmowane do PSZOK odpady określone w § 5 ust. 1.
 1. Z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady będą odbierane jedynie z części zamieszkałej bezpośrednio z terenu nieruchomości w zakresie określonym w § 3 ust. 1 oraz przyjmowane w PSZOK w zakresie określonym w § 5 ust. 1.
 • 3. 1. Z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są w każdej ilości:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe,

3) szkło,

4) papier, tektura,

5) bioodpady,

6) popiół paleniskowy.

 1. Odpady komunalne, wymienione w ust. 1 pkt 1- 6, będą gromadzone i odbierane w workach, pojemnikach i kontenerach zawierających poszczególne frakcje odpadów.
 2. Worki na odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 - 6 zapewnia podmiot odbierający odpady.
 3. Ilość przewidzianych worków i pojemników dla danej nieruchomości będzie dostosowana do średniej ilości wytwarzanych odpadów, określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cieszanów.
 • 4. 1. Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z harmonogramem
  udostępnionym mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty, z następującą częstotliwością:

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż:

 1. a) zmieszane odpady komunalne:

- na terenie miasta Cieszanowa - 1 raz na 2 tygodnie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca,

- na części wiejskiej gminy – 1 raz w miesiącu,

 1. b) odpady ulegające biodegradacji:

- na terenie miasta Cieszanowa - 1 raz na 2 tygodnie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca,

- na terenie części wiejskiej gminy – 1 raz w miesiącu,

 1. c) zebrane selektywnie - tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
 2. d) zebrane selektywnie - papier, szkło – 1 raz na dwa miesiące,
 3. e) popiół paleniskowy – 1 raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż:

 1. a) zmieszane odpady komunalne:

- na terenie miasta Cieszanowa - 1 raz na tydzień od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca,

- na części wiejskiej gminy – 1 raz w miesiącu,

 1. b) odpady ulegające biodegradacji:

- na terenie miasta Cieszanowa - 1 raz na tydzień od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca,

- na terenie części wiejskiej gminy – 1 raz w miesiącu,

 1. c) zebrane selektywnie - tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
 2. d) zebrane selektywnie - papier, szkło – 1 raz na dwa miesiące,
 3. e) popiół paleniskowy – 1 raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,
 • 5. 1. W PSZOK zbierane będą, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:

1) w każdej ilości:

 1. a) papier i tektura,
 2. b) metale,
 3. c) tworzywa sztuczne,
 4. d) szkło,
 5. e) opakowania wielomateriałowe,
 6. f) bioodpady,
 7. g) odpady wielkogabarytowe,
 8. h) odzież i tekstylia,
 9. i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 10. j) odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak: gruz, szkło okienne, stolarka okienna i drzwiowa, płyty, elementy metalowe i inne pochodzące z robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę, lub na wykonanie/rozbiórkę których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej,
 11. k) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
 12. l) zużyte baterie i akumulatory,
 13. m) przeterminowane leki i chemikalia,
 14. n) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek, 2 w ilości do 4 szt. rocznie z nieruchomości - zużyte opony.
 15. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. l, m i n, należy we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK lub do innych wyznaczonych punktów na terenie gminy wyposażonych w oznakowane pojemniki.
 16. Odpady budowlane i rozbiórkowe, wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. j, należy dostarczyć do PSZOK lub zamówić odpłatnie odpowiedni pojemnik u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
 17. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
 18. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy, lokalizację PSZOK, godziny jego otwarcia oraz wykaz odbieranych w nim rodzajów odpadów.
 • 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie:

1) pisemnie, na adres; Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów,

2) telefonicznie na nr 16 631 10 76,

3) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • 7. Traci moc Uchwała Nr XL/45/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów
 • 8. Traci moc Uchwała Nr XLVI/93/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.
 • 10. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

  Przewodniczący Rady

Miejskiej w Cieszanowie

      Adam Zaborniak

 

ZARZĄDZENIE NR  139/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW

z dnia 30 grudnia  2022 r.

 

         w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

    Na  podstawie  art. 30 ust. 2  pkt. 2 ustawy  z  dnia  8  marca 1990r.  o  samorządzie gminnym  ( Dz. U. z  2021r.  poz.  1372, 1834)  w   związku  z  art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy  z  dnia  13  września   1996  r.  o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Cieszanów, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVIII/225/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Cieszanów (Dz. U. 2020, poz. 3661) oraz uchwała Nr LVI/427/2022 Rady Miejskiej w Cieszanowie  z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/225/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Cieszanów (Dz. U. 2022, poz. 3722) i uchwała Nr LVI/426/2022 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie szczegółowego  sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. U. 2022, poz. 3717)

zarządzam co następuje

 • 1

Zatwierdza się Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów , zwany dalej Regulaminem, w brzmieniu jak w załączniku zarządzania.

 • 2

Regulamin podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów i na terenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

 

             Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

   Zdziasław Zadworny