Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i   porządku  w gminach  (Dz. U.  z 2021 r.  poz. 888 t .j.) oraz  Uchwały Nr XXVIII/225/2020  Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszanów  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 poz.3661 ) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że Urząd Gminy Cieszanów przystępuje  do  kontroli  przedsiębiorców w   zakresie   posiadania  aktualnych  umów  na odbiór odpadów komunalnych.

Na terenie Miasta i Gminy Cieszanów systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. 

Kontrole zawartych umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz.888 t.j) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (nie ciąży na nich obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów wykonywanych przez podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszanów przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, którzy do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać oraz przesłać lub dostarczyć kopię umowy do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów , ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów  w terminie  30.04.2022 r. w dowolnej formie:

pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub  ePUAP,

listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

osobiście w godzinach pracy urzędu. od godz. 7°°- 15°° sala operacyjna nowy budynek Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

 

 

 

                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                   Zdzisław Zadworny