W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Cieszanów od 1 stycznia 2020 roku nastąpią również zmiany.

  • Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów.
  • Do 10 lutego 2020 r. należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy. Druk deklaracji dostępny jest również na stronie internetowej urzędu.
  • Zmianie uległa również stawka opłaty, która teraz jest naliczana za każdą osobę, która zamieszkuje daną nieruchomość. Stawka ta wynosi 20,00 zł. od osoby.
  • Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady i odpady zielone będą ponosić opłatę o 2,00 zł  niższą od stawki podstawowej za każdą osobę.
  • Opłaty należy wnosić na konto Urzędu Gminy nr 06 9101 1042 20044400 0039 0055 dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub w kasie Urzędu Gminy do
  • a) Rata I …..zł – do 15 marca każdego roku,
  • b) Rata II …..zł – do 15 czerwca każdego roku
  • c) Rata III ….. zł – do 15 września każdego roku
  • d) Rata IV ….. zł – do 15 grudnia każdego roku