Cieszanów, 01-07-2020 r.       

 

ZAWIADOMNIENIE

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, poz. 1579)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XXVI/214/2020 z dnia 30czerwca 2020r.z dniem 1.07.2020r. Gmina Cieszanów stosownie  do  art.  6c  ust.  2  ustawy  z  dnia  13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rezygnuje z możliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W związku z powyższym zobowiązani są Państwo do podpisania umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w tut. urzędzie. Umowy będą obowiązywały od dnia 01.07.2020, czyli z wygaśnięciem terminu odbioru odpadów komunalnych organizowanych  przez Gminę. W przypadku braku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wydaje decyzje z urzędu dotyczącą obowiązku uiszczania opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, wysokości stawek, terminu uiszczania opłat, oraz sposobu i terminu udostępniania pojemników.