W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Cieszanów dotacji na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że do dnia 24 kwietnia 2020 r. (piątek), do godz. 1500

zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć zdjęcia eternitu mogą składać deklaracje przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020. Po upływie tego terminu deklaracje nie będą przyjmowane.

Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane, do których zalicza się:

- demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,

- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

- unieszkodliwienie odpadów – złożenie na składowisku.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego.

W przypadku niewystarczającej ilości środków i dużej liczby chętnych, jak w roku ubiegłym decydować będzie kolejność wpływu deklaracji.

Usuwanie azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania na utylizację azbestu oraz po podpisaniu umowy.

„Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu” jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy: www.cieszanow.pl w zakładce „Gospodarka odpadami” oraz "Pliki do pobrania",  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Ogłoszenia" i "Odpady" u Sołtysów lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, (parter, pokój Nr 4).

Z uwagi na krótki termin składania deklaracji proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 16 - 632 8679.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ - Deklaracja azbest (word) 2020

KLIKNIJ ABY POBRAĆ - Deklaracja azbest (pdf) 2020

KLIKNIJ ABY POBRAĆ - RODO azbest (pdf) 2020