UCHWAŁA NR XXV/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 29 maja    2020 r.

 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

 

  • Określa się górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) za pojemnik o pojemności 120 l - 61,00  zł

2) za pojemnik o pojemności 140 l - 75,00 zł

3) za pojemnik o pojemności 240 l - 122,00  zł

4) za pojemnik o pojemności 360  l - 183,00 zł

5) za pojemnik o wysokości 1100 l - 472,00 zł

 

  • 2. Określa się górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, jeżeli są niezbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) za pojemnik o pojemności 120 l - 122,00  zł

2) za pojemnik o pojemności 140 l - 150,00 zł

3) za pojemnik o pojemności 240 l  - 244,00  zł

4) za pojemnik o pojemności 360  l - 366,00  zł

5 )za pojemnik o wysokości 1100 l - 944,00zł

 

  • Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

  • 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 01.07.2020r.