Podpisanie umowy na realizację zadnia pn. „Budowa przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej Gminy Cieszanów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja 2/2021/1963/Polski Ład z dnia 04.04.2023r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie - zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007 z późn. zm.) - udziela wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wys. 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy. W przypadku :
- osoby samotnie gospodarującej - kryterium dochodowe wynosi 776,00 zł. x 200 % = 1552,00 zł.
- osoby w rodzinie – kryterium dochodowe na osobę wynosi 600,00 zł. x 200% = 1200,00 zł.