Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W 2024r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju (Dz. U. poz. 2674 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024r.). Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

  • 160,60 zł (110 l x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,
  • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,
  • 5,84 zł (4 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń,
  • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,
  • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,
  • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.

 

Od 1 sierpnia do 2 września 2024 r. rolnicy mogą składać wnioski do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Zwrot przysługuje do wysokości limitu rocznego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy również dołączyć zaświadczenie o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzednim, wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument jednorazowo w danym roku.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej: https://cieszanow.pl/ w zakładce „Pliki” lub otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłaty będą realizowane (po otrzymaniu dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego)  w terminie do 31 października 2024 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.