TERMIN ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 06-09-2022r.

Cieszanów 24.08.2021 r.

W związku z możliwością uzupełnienia listy uczestników projektu „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś. priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój O Z E

 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

OGŁASZA  NABÓR  UZUPEŁNIAJĄCY  DEKLARACJI:

na montaż kotłów na biomasę

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,sala operacyjna stanowisko „ENERGETYKA” w godzinach pracy Urzędu do dnia 31.08.2022r.

do dnia 06-09-2022r.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla dziecka można składać w trakcie roku szkolnego w terminie od 1 do 15 września we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej. Taką deklarację ma prawo złożyć każdy rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego oraz pełnoletniego ucznia. W pozostałych przypadkach wniosek bywa sporządzany np. przez dyrektora szkoły, kierownika kolegium pracowników służb społecznych oraz dyrektora ośrodka wychowawczego.

Cieszanów 24.08.2021 r.

W związku z możliwością uzupełnienia listy uczestników projektu „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś. priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój O Z E

 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

OGŁASZA  NABÓR  UZUPEŁNIAJĄCY  DEKLARACJI:

na montaż kotłów na biomasę – 5 szt.

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będąw Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,sala operacyjna stanowisko „ENERGETYKA” w godzinach pracy Urzędu do dnia 31.08.2022r.

Niezbędne dokumenty /regulamin uczestnictwa, deklaracja, umowa, ankiety/  dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów STANOWISKO „ENERGETYKA” na sali operacyjnej oraz w zakładce aktualności na stronie Gminy www.ciesznaow.pl, a także www.ue.cieszanow.pl/oze / .

Nabór wniosków od mieszkańców miasta i gminy Cieszanów prowadzony będzie w terminie od 25sierpnia do 31sierpnia 2022 r., a po upływie tego terminu deklaracje wpisane zostaną  na kolejną listę rezerwową.

O kolejności umieszczenia na liście podstawowej decyduje kolejność złożenia deklaracji.

Aby zabezpieczyć na przyszłość ogrzewanie domu i uniezależnić się od rosnących cen paliw kopalnych (węgiel i gaz), których zasoby maleją, sensownym rozwiązaniem jest montaż
w budynku  kotła na pellet zasilanego paliwem w postaci granulek. Opał ten wytwarzany jest
z surowców naturalnych pochodzenia roślinnego - głównie z drewna.