Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie - zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007 z późn. zm.) - udziela wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wys. 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy. W przypadku :
- osoby samotnie gospodarującej - kryterium dochodowe wynosi 776,00 zł. x 200 % = 1552,00 zł.
- osoby w rodzinie – kryterium dochodowe na osobę wynosi 600,00 zł. x 200% = 1200,00 zł.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety związanej z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023–2030. 

Ankieta znajduje się pod tym linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCuN5-BNczJibO-H8A6neM92EQVV3DBVUhxuSVJIKIuhwdTQ/viewform?usp=pp_url

Celem badania ankietowego jest uzyskanie opinii mieszkańców i turystów na temat oceny poziomu życia, najważniejszych problemów i potrzeb oraz kluczowych pomysłów i przedsięwzięć dla rozwoju Gminy Cieszanów. 

Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie przygotowania Strategii Rozwoju.

Ankieta ma charakter anonimowy, prosimy o wypełnienie zgodnie z instrukcją.

Pomnik w hołdzie mieszkańcom wysiedlonym w 1943 roku do III Rzeszyna niewolnicze, przymusowe roboty.

 

Miejscowość Niemstów od 2021 roku uczestniczy w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2021-2025. W tym roku Gmina Cieszanów złożyła wniosek o udzielenie dotacji na budowę pomnika w hołdzie mieszkańcom wysiedlonym w lipcu 1943 roku na niewolnicze, przymusowe roboty do III Rzeszy.

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225) oraz zgodnie zUchwałą nr XVI/59/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska"z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030orazzebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone sąw terminieod dnia 14.03.2023 r. do dnia 18.04.2023 r.