Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”,

które odbędzie się dnia 30 grudnia 2021 r. o godz. 14:00 w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Sobieskiego 8 w Cieszanowie  w trakcie którego będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

ZARZĄDZENIE NR 126/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW
z dnia 6 grudnia 2021 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 i 1162),

zarządzam, co następuje:


§ 1. W zamian za dzień 25 grudnia 2021 r. – I dzień Świąt Bożego Narodzenia – przypadający w 2021 roku
w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę – ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.


§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów oraz
opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Cieszanów.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.