Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla dziecka można składać w trakcie roku szkolnego w terminie od 1 do 15 września we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej. Taką deklarację ma prawo złożyć każdy rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego oraz pełnoletniego ucznia. W pozostałych przypadkach wniosek bywa sporządzany np. przez dyrektora szkoły, kierownika kolegium pracowników służb społecznych oraz dyrektora ośrodka wychowawczego.

Stypendium socjalne przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cieszanów, przyznawane jest na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Miejską w Cieszanowie na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych w oparciu o złożone wnioski, pod warunkiem przekazania odpowiednich środków z budżetu państwa.

 Stypendium przysługuje uczniom:

 1. szkół podstawowych
 2. szkół ponadpodstawowych
 3. słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 4. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki

 Dochód liczony jest za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może przekraczać :

- dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł

- dla osoby w rodzinie – 600 zł

Do dochodu wlicza się:

 1. dochód z zakładu pracy netto ( zaświadczenie lub oświadczenie dołącza się do wniosku)
 2. dochód z renty / emerytury ( odcinek lub kserokopia potwierdzona autentycznością oryginału dołącza się do wniosku lub oświadczenie o wysokości)
 3. dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 ha przeliczeniowy (zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa dołącza się do wniosku)

przykład obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego

1,45 ha przeliczeniowego x 345 zł = 500,25 zł – miesięczny dochód rodziny z gospodarstwa rolnego.

 1. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych
 2. dochód z pobieranego dodatku mieszkaniowego ( zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości )
 3. dochód z pobieranego zasiłku rodzinnego ( zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu)
 4. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu bądź nie korzystaniu ze świadczeń pieniężnych albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 5. dochód z pobieranych alimentów (do wniosku dołącza się potwierdzony przekaz pocztowy lub wyciąg bankowy z pobieranych alimentów lub oświadczenie)
 6. do wniosku dołącza się zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole ponadpodstawowej.

 

PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE WYPEŁNIONE WNIOSKI Z OBLICZONYM DOCHODEM I Z KOMPLETNYMI ZAŁĄCZNIKAMI.