Załącznik nr 2 do umowy dotacji

na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

   OŚWIADCZENIE O WYBORZE WYKONAWCY        

(dla jednostek niezobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych)

Stosownie do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybów i zasad udzielania
i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”, jako działający w imieniu:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Lublińcu

oświadczam,

że w odniesieniu do zadania pod nazwą:

„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Nowy Lubliniec celem zwiększenia potencjału technicznego”

  1. Wybór wykonawcy zadania/dostawcy dóbr i usług, został dokonany zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, po rozeznaniu rynku i zebraniu ofert, oraz uprzednim upublicznieniu informacji.
  2. Sposób upublicznienia informacji (zaznaczyć odpowiednie):

a) na stronie internetowej beneficjenta;

☐b) w prasie o zasięgu krajowym lub regionalnym;

☐c) w lokalnych środkach publikacji (gazety, biuletyny informacyjne);

☐d) w krajowych dziennikach urzędowych, krajowych dziennikach specjalizujących się
w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych;

☐e) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

  1. Na podstawie zebranych ofert dokonano wyboru wykonawcy/dostawcy:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie

Biuro Terenowe w Przemyślu

Pl. Św. Floriana 1, 37-700 Przemyśl

  1. Przesłanki, którymi kierowano się przy wyborze wykonawcy (np. cena, doświadczenie oferentów, termin wykonania, złożono ofertę od 1 wykonawcy ):

- Cena

Świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczamy, że zawarte w niniejszym dokumencie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzamy własnoręcznym podpisem.

Nowy Lubliniec, 17-07-2023r.                                                                    Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

                                                                                                                                  w Nowym Lublińcu