W miniony weekend rozpoczęła się ogólnopolska operacja „czysta rzeka”, której celem jest sprzątanie rzek i ich okolic.Coroczna akcja została uroczyście otwarta koncertem lwowskiego muzyka Gordiya Starukha w cieszanowskiej cerkwi.
Instrumentalista od 2009 r. zajmuje się wyrobem drewnianych instrumentów muzycznych. Jest samoukiem. Wykonuje m.in. liry korbowe – instrumenty smyczkowe, popularne już w średniowieczu i renesansie.
Aby zdobyć bilety wstępu, należało przynieść co najmniej 5 kilogramów artykułów spożywczych, które trafią na Ukrainę.
Wykonawca dzięki swojej muzyce stworzył w cerkwi wyjątkowy klimat.

Do dnia 31.03.2022 r. mieszkańcy Gminy Cieszanów deklarujący udział w projekcie „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” dofinansowanym w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe” potwierdzili swoje uczestnictwo w przedsięwzięciu.

W celu realizacji dostawy i montażu rodzaju, ilości i mocy planowanych instalacji OZE
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza nabór uzupełniający głównie na kotły C.O. na biomasę i kolektory słoneczne.

Kryteria ustalenia  kolejności na liście rezerwowej uczestników zgodnie z regulaminem naboru do projektu /biorąc pod uwagę wcześniej zadeklarowane instalacje przez mieszkańców/:

  1. w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montaż jednocześnie kotła na biomasę i jakiejkolwiek innej instalacji,
  2. w następnej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montaż tylko kotła na biomasę,
  3. w następnej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montażkolektorów słonecznychi jakiejkolwiek innej instalacji,
  4. w następnej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montażtylko kolektorów słonecznych,
  5. w następnej kolejności na listę rezerwową wpisywane będą pozostałe osoby, które już potwierdziły swój udział w projekcie i mają zamiar dokonać zmian w zadeklarowanych instalacjach – zgodnie z regulaminem naboru

Niniejszym informuję, że z uwagi na konieczność zamknięcia list uczestników projektu
pn. „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów”  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proszę o podpisanie przekazanych umów i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów (nowy budynek urzędu - sala operacyjna – stanowiska ENERGETYKA) w terminie do 29 marca 2022 r. do godz. 15.00.

Niedostarczenie podpisanych umów w w/w terminie będzie uznane jako rezygnacja z udziału w projekcie, a na liście uczestników w miejsce takiej osoby wprowadzona będzie następna osoba z listy rezerwowej lub ogłoszony będzie nabór uzupełniający. 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                    Zdzisław Zadworny