Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, iż przystąpił do realizacji Programu "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" – EDYCJA 2023 finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, iż przystąpił do realizacji Programu "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" – EDYCJA 2023 finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Na realizację Programu otrzymał dotację w wysokości 22.810,00 zł. W 2023 roku w ramach Programu planuje się objąć wsparciem asystenta łącznie 3 mieszkańców Gminy Cieszanów:
- 3 osób pełnoletnich posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (1 uczestnik posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności, 2 uczestników posiadających znaczny stopień niepełnosprawności).

Program będzie realizowany w terminie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • a)    o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b)    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.