Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Grzegorz Puda

Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 oraz 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),  Gmina zapewnienia :

 1. Bezpłatny transport do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego:
 • niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim,
 • niepełnosprawnym dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym),
 1. Bezpłatny transport do najbliższej szkoły podstawowej uczniom:
 • niepełnosprawnym, których kształcenie wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia.
 1. Bezpłatny transport do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 • rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 • rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Obowiązki wskazane powyżej gmina realizuje poprzez:

 • zorganizowanie zbiorowego bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci
  i uczniów do przedszkola, szkoły lub ośrodka,
 • zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci własnym pojazdem,
 • zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci środkami komunikacji publicznej.

Uprzejmie proszę rodziców/ prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cieszanów, którzy zamierzają zwrócić się o ww. pomoc do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów o złożenie stosownej dokumentacji w sprawie:

Aby otrzymać pomoc dla dziecka w formie dowozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć wniosek wraz
z kompletem załączników osobiście, wysłać pocztą tradycyjną do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, lub przesłać na skrzynkę ePUAP /umigcieszanow/skrytka .

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • aktualne zaświadczenie o przyjęciu do szkoły/przedszkola/ośrodka lub oświadczenie kontynuacji nauki w szkole/przedszkolu/ośrodku,
 • podpisaną klauzulę RODO.

Informacje w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych udzielane są w Urzędzie Miasta
i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, pokój Nr 12 lub pod numerem telefonu 16 631 10 76 wew. 28.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Cieszanów,

Gmina Cieszanów kontynuuje prace nad stworzeniem strategii rozwoju „Nowa Ścieżka Rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów – Cieszanów 2030”. Pragniemy wyznaczyć cele strategiczne i wskazać kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanowić będzie narzędzie planowania w perspektywie do 2030 roku.

Chcemy omówić mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju gminy, a także wypracować w oparciu o potencjały wspólne cele i kierunki działań.

W sierpniu zapraszamy na następujące spotkania:

 • 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 11:00 – 13:00 – seniorzy, spotkanie odbędzie się w Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie

 • 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 13:00 – 15:00 przedstawiciele organizacji pozarządowych, spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie, ul. Sobieskiego 8.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztatach. To okazja do wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla całej Gminy Cieszanów. 

 

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny