ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIEJ DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO

W ramach organizacji przedsięwzięć służących ochrony dziedzictwa kulturowego mieszkańców Gminy Cieszanów w okresie 01.08-30.11.2020 Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM”  przeprowadziło  dla dzieci  Gminy Cieszanów zdalne warsztaty pn.  ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIEJ DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO. Uczestnicy (30 osób) budowali model zabytku  Gminy Cieszanów: kościół pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Zaprezentowana nowoczesna forma edukacji regionalnej przyczyniła się do wzrostu świadomości w obszarze dziedzictwa kulturowego wśród młodego pokolenia mieszkańców Gminy Cieszanów.

Zabytki sakralne są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego każdej społeczności lokalnej stanowiąc świadectwo minionych epok bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Na obszarze Gminy Cieszanów znajduje się wiele obiektów z różnych okresów historycznych oraz reprezentujących odmienne style architektoniczne. Odgrywając znaczącą rolę w kształtowaniu tradycji i kultury lokalnej tworzą bogate dziedzictwo kulturowe subregionu. Zabytki sakralne, stanowiąc element wspólnej historii, mają pozytywny wpływ na rozwój społeczności lokalnych. Dlatego warto je chronić, warto je znać!  

Zadanie „ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIEJ DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO było współfinansowane ze środków Gminy Cieszanów

USŁUGI  GMINY CIESZANÓW  DOSTĘPNE  ELEKTRONICZNIE

– podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
– podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– podatek od środków transportu
–wielkość gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych
–niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach
–numery działek i ich powierzchnie, właściciele działek,sposób zagospodarowania działek

E – U S Ł U G I – dostępne po rejestracji i zalogowaniu profilem zaufanym

System ENALEŻNOŚCI  w Gminie Cieszanów   
https://enaleznosci.cieszanow.eu

System EBOM w Gminie Cieszanów – Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

http://ebom.cieszanow.pl


Graficzny System Informacji Przestrzennej – dostępny bez rejestracji i logowania

PORTAL –http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_cieszanow

lub        http://e-spdp.pl/gmina_cieszanow# 

– E-USŁUGA INFORMACJA O NR DZIAŁKI I POWIERZCHNI
– E-USŁUGA INFORMACJA O ZAGOSPODAROWANIU DZIAŁKI
– E-USŁUGA INFORMACJA O WŁASNOŚCI GRUNTÓW

http://e-spdp.pl/urzad/gmina_cieszanow

Najlepsze efekty uzyskać można korzystając z przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox.
Z powyższych usług można również korzystać za pomocą smartfona z systemem Android po pobraniu z witryny Google Play aplikacji eGmina firmy Softres. Przed rozpoczęciem pracy z tą aplikacją należy zarejestrować się w Systemie ENALEŻNOŚCI  i zalogować profilem zaufanym /w przypadku problemów  z aplikacją należy zmienić Urząd w zakładce „Konto użytkownika”/.

 

Wpłat dokonywać można na konta Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wymienione w zakładce „Dane bankowe” strony   www.cieszanow.pl .

Na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Miasta i Gminy Cieszanów w zakładce ogłoszenia pojawiło się obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2036.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.