Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

informuje, że

od 2 do 31 sierpnia 2021 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zwrot będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi obecnie :

– 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

– 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej urzędu www.cieszanow.pl w zakładce PLIKI lub w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Jeśli producent rolny ubiega się o zwrot wraz z dodatkowym limitem przyznawanym na bydło należy przedłożyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego  w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument jednorazowo w danym roku.

Wnioski można pobrać poniżej, a następnie, wraz z fakturami, należy składać w pokoju nr 20.   Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacane będą do 31 październiku 2021 r. (po otrzymaniu dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

       

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

 Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.

Gmina Cieszanów zamierza przystąpić do programu   „Usuwanie folii rolniczych i  innych odpadów  pochodzących  z działalności rolniczej” ogłoszonego   przez   Narodowy   Fundusz   Ochrony   Środowiska  i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie realizowany, jeśli samorząd otrzyma dofinansowanie, a odpady zostaną odebrane tylko od tych rolników, którzy wypełnią i dostarczą wnioski.

Zwracamy się do rolników posiadających odpady pochodzace z działalności rolniczej o wypełnienie wniosku, który znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy  Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów,  pokój   nr 14., jak również na naszej stronie internetowej www.cieszanow.pl

w terminie do 23 lipca 2021 r.

 

UWAGA!

Od rolników będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów; worki po nawozach; opakowania typu BIG- BAG

Szczegółowe  informacje   można  uzyskać w  Urzędzie Miasta i  Gminy  Cieszanów,  pokój  nr. 14, tel. 16 632-8662.

WNIOSEK do pobrania tutaj