Budowa instalacji technologicznych, przesyłowych i obiektów pomocniczych niezbędnych do eksploatacji gazu z odwiertów Nowe Sioło - 1 i Mielniki - 1” dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło – 1, Mielniki - 1, KGZ Lubaczów”.

Niniejsza ankieta dzie bardzo przydatnym elementem podczas tworzenia kolejnej strategii, która mamy nadzieję, żotrzyma kolejnym okresie programowania finansowanie Programu Operacyjnego "Fundusze Europejskie dla Rybactwa".

Ankieta jest anonimowa. 

Badania ankietowe są poufne, ich wyniki zostaną wykorzystane formie zbiorczej wyłącznie celach uzyskania Państwa opinii dotychczasowych działaniach RLGD.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3ca8e3b3&&b=7cc3103da&&c=cf7caa65