Podpisanie umowy na realizację zadnia pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych uzupełniających sieć dróg publicznych – poprawa bezpieczeństwa na terenie przygranicznym” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja 8/2023/2744/Polski Ład z dnia 09.05.2024r.

W dniu 9 maja 2024 roku Gmina Cieszanów podpisała umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie ul. Parzniewska 10na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych uzupełniających sieć dróg publicznych – poprawa bezpieczeństwa na terenie przygranicznym”. Podczas podpisywania umowy oprócz przedstawicieli Gminy (Zdzisław Zadworny - Burmistrz, Anna Stanowska - Skarbnik) i wykonawcy (Maciej Łukaszek - Dyrektor Techniczny Oddział Rzeszów) obecny był Pan Piotr Olszówka przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego - opiekun na województwo podkarpackie Programu Polski Ład.

Wartość podpisanej umowy opiewa na sumę 10 186 085,36zł, przy czym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 5 999 250,00 zł

Termin realizacji całego projektu: 5/2024 – 11/2025

Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę zdegradowanych dróg gminnych stanowiących połączenie terenów mieszkaniowych wykluczonych komunikacyjnie. Projekt wpisuje się w program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowana rozbudowa dróg gminnych polega na wykonaniu wzmocnienia i poszerzenia podbudowy oraz nowej nawierzchni ulepszonej o nośności 10 t na oś.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) „Przebudowa drogi gminnej ul. Wolności w Cieszanowie w km od 0+000 do 0+133",

2) „Przebudowa drogi gminnej ul. Łucji Charewicz w Cieszanowie w km od 0+004 do 0+075",

3) „Przebudowa drogi gminnej łącznik od ul. Warszawskiej do ul. Skorupki w Cieszanowie w km od 0+000 do 0+236",

4) „Przebudowa drogi gminnej ul. Krasińskiego w Cieszanowie w km od 0+000 do 0+092",

5) „Przebudowa drogi gminnej "biała droga" w Dachnowie w km 0+000 – 0+276 ",

6) „Przebudowa drogi gminnej na Oś. Kustronia w Cieszanowie w km od 0+000 do 0+123",

7) „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Cieszanowie w km od 1+067 do 1+137",

8) „Przebudowa drogi wewnętrznej za cmentarzem w Cieszanowie w km od 0+000 do 0+358",

9) „Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Armii Krajowej w Cieszanowie na działkach o nr ewid. 4800, 4877",

10) „Przebudowa drogi gminnej ul. Kupcza w Dachnowie w km od 0+006 do 0+141",

11) „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dachnowie w km od 0+000 do 0+110",

12) „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dachnowie od ul. Zakarczma w kierunku Nowego Sioła   w km 0+000 - 0+200",

13) „Przebudowa drogi gminnej w Niemstowie do Łęgowej w km 1+000 – 1+330”,

14) „Przebudowa drogi na Osiedlu w Chotylubiu w km od 0+000 do 0+085",

15) „Przebudowa drogi na Osiedlu w Chotylubiu w km od 0+000 do 0+132",

16) „Przebudowa drogi na działce nr 1244 w Nowym Siole w km od 0+000 do 0+140",

17) „Przebudowa drogi na działce nr 1252 w Nowym Siole w km od 0+000 do 0+105",

18) „Przebudowa drogi na działce nr 1274 w Nowym Siole w km od 0+000 do 0+105",

19) „Przebudowa drogi na działce nr 89/8 w Nowym Siole w km od 0+000 do 0+110",

20) „Przebudowa drogi do sołtysa w Folwarkach w km od 0+000 do 0+211",

21) „Przebudowa drogi na działce 309/4 w Folwarkach w km od 0+000 do 0+081",

22) „Przebudowa drogi na działce 474/9 w Gorajcu w km od 0+000 do 0+061",

23) „Przebudowa drogi do kapliczki w Gorajcu w km od 0+000 do 0+564",

24) „Przebudowa drogi gminnej nr 105003R w Starym Lublińcu w km od 0+000 do 0+063",

25) „Przebudowa drogi do Żyły w Starym Lublińcu w km od 0+000 do 0+142",

26) „Przebudowa drogi do Wingerta w Starym Lublińcu w km od 0+000 do 0+233 wraz z sięgaczem o dł. 90   mb",

27) „Przebudowa drogi na działce nr 769  w Nowym Lublińcu w km od 0+000 do 0+207",

28) „Przebudowa drogi na działce nr 790 w Nowym Lublińcu w km od 0+000 do 0+210",

29) „Przebudowa drogi na działce nr 839 w Żukowie w km od 0+000 do 0+127",

30) „Przebudowa drogi na działce nr 747/4 w Żukowie w km od 0+000 do 0+127 ",

31) „Przebudowa drogi na działce nr 902 w Żukowie w km od 0+000 do 0+079 ",

32) „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1343 i 1344 w Nowym Siole (Smereczyna) w km 0+000 - 0+360,

33) „Przebudowa drogi gminnej Doliny - Nowy Lubliniec w km 0+000 – 0+250",

34) „Przebudowa drogi gminnej Nowy Lubliniec - Huta Różaniecka na działce nr 57/4 w Nowym Lublińcu w km  2+227 - 2+508,

35) „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 320/16 na Osiedlu w Starym Lublińcu",

36) „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 621/21, 612/82, 612/131 na Osiedlu w Nowym Lublińcu",

37) „Przebudowa drogi gminnej Nr 105027R ul. Rynek w Cieszanowie w km 0+008 - 0+328 (320 mb)"

38) „Przebudowa drogi gminnej Kowalówka - Gorajec w km 2+839 - 3+366 (527 mb) na działce o nr ewid. 475/1 w miejscowości Gorajec".