Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów przedstawia Radzie Miejskiej
w Cieszanowie  raport o stanie Gminy Cieszanów za rok 2022. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.
W debacie nad raportem o stanie Gminy Cieszanów za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Zgodnie z art. 28 aa ust 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Cieszanów odbędzie się
22 czerwca 2023 r. o godz.12:00.

W  związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 czerwca 2023 r. do godziny 12.00 w biurze Rady Miejskiej w Cieszanowie lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączeniu, a także w biurze Rady Miejskiej
w Cieszanowie.


Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny