Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie - zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007 z późn. zm.) - udziela wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wys. 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy. W przypadku :
- osoby samotnie gospodarującej - kryterium dochodowe wynosi 776,00 zł. x 200 % = 1552,00 zł.
- osoby w rodzinie – kryterium dochodowe na osobę wynosi 600,00 zł. x 200% = 1200,00 zł.


W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
W SZKOŁACH.


Gmina Cieszanów udziela wsparcia w ramach modułu I i II.

  1. Dzieciom i młodzieży;

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej -w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

  1. Osobom dorosłym

1) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym
- w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryteria dochodowe w wys. 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy.

W roku 2023 Gmina Cieszanów na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymała dofinasowanie w wysokości 143.121,00 zł.

W ramach środków własnych posiada kwotę 50.286,00 zł.

Łączny koszt Programu wynosi 193.407,00 zł.