Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na 2023 r. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Cieszanów odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • Folii rolniczych,
  • Siatki i sznurka do owijania balotów,
  • Opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek, który znajduje  w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, ul. Rynek 1 , 37-611 Cieszanów Nowy Budynek sala operacyjna  stanowisko Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oraz na stronie internetowej urzędu www.cieszanow.pl. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej należy złożyć informację o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej oraz podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Wnioski   będą  realizowane   pod   warunkiem   pozyskania   przez   Miasto  i  Gminę  Cieszanów   dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                                   Zdzisław Zadworny