Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zawiadamia, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  powstającymi na  terenie  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2023 roku w chwili obecnej nie ulega zmianie.

Nie będą rozsyłane zawiadomienia o wysokości opłaty o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Opłata ta  stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty:

  • 25,00 zł   stawka  opłaty   za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, które posiadają przydomowy kompostownik  
  • 35,00 zł  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi,  które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, które nie posiadają kompostownika
  • 70,00 zł stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawki te reguluje Uchwała nr XLIV/350/2021 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

W przypadku złożenia deklaracji w roku 2020/2021/2022 nie ma potrzeby powtarzania składanych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Uwaga:  Zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów, który jest umieszczony na naszej stronie    internetowej cieszanow.pl w zakładce ” gospodarka odpadami”.

Termin  i sposób płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia się.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania w terminie:

  • do 15.03.2023 r.;
  • do 15.06.2023 r.;
  • do 15.09.2023 r.;
  • do 15.12.2023 r.

na indywidualny numer rachunku bankowego : 06 9101 1042 2004 4400 0039 0055

Zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) lub zmiany innych danych, należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, Nowy Budynek ( sala operacyjna).

Niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności  karnej skarbowej - art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2022 r. poz.859)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

             Zdzisław Zadworny