Cieszanów, dnia 16.11.2022 r.

 

Konsultacje zarządzono i przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LVI/425/2022 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia
7 października 2022 r. poz. 3588) oraz Zarządzenia Nr 114/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 26.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 02.11.2022 r. do 14 11. 2022 r.

Prawo udziału w konsultacjach mieli mieszkańcy Dąbrówki oraz Dolin, posiadający w okresie przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze.

Konsultacje były przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej.

Formularz ankiety dostępny był na:

 • stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów  - cieszanow.pl,
 • Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
 • w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w dniach i godzinach urzędowania,
 • u sołtysa sołectwa Dąbrówka i Doliny.

Mieszkańcy wypełniali ankiety imiennie, odpowiadając na pytania:

 • Czy jesteś za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Dąbrówka z „przysiółka wsi Gorajec” na Dąbrówka „wieś” ?
 • Czy jesteś za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Doliny z „przysiółka wsi Kowalówka” na Doliny „wieś” ?

Podsumowanie wyników konsultacji:

Do dnia 14.11.2022 r. wpłynęło łącznie 64 ankiet konsultacyjnych, przy czym liczba głosów przedstawia się następująco:

 • Jestem za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Dąbrówka z „przysiółka wsi Gorajec” na Dąbrówka „wieś”:
 1. 46 głosów na „tak”,
 2. 0 głosów – na „nie”,
 3. 0 głosów na „wstrzymuje się od głosu”

 

Na ogólną liczbę 63 uprawnionych do głosowania mieszkańców miejscowości Dąbrówka
w konsultacjach udział wzięło 46 osoby tj. 73%.  Oddano 46 głosów ważnych.

 • Jestem za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Doliny z „przysiółka wsi Kowalówka” na Doliny „wieś”:
 1. 18 głosów na „tak”,
 2. 0 głosów – na „nie”,
 3. 0 głosów na „wstrzymuje się od głosu”

Na ogólną liczbę 47 uprawnionych do głosowania mieszkańców miejscowości Doliny
w konsultacjach udział wzięło 18 osoby tj. 38%.  Oddano 18 głosów ważnych.

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz wywieszony zostanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w miejscowości Dąbrówka i Doliny. Wyniki konsultacji zostaną również przedstawione na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie tj. dnia 25.11.2022 r.

Raport o wynikach konsultacji zgodnie z art 8 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) zostanie dołączony do wniosku skierowanego do ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny.

 

Burmistrz

Miasta  i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny