ZARZĄDZENIE NR 114/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW

Z DNIA 26.10.2022 R.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny

 

Działając na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
Nr LVI/425/2022 z dnia 30 września 2022 r. w spawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia
7 października 2022 r. poz. 3588) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zarządza co następuje:

 • 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami:
 • Dąbrówki w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka „przysiółek wsi Gorajec”
  na Dąbrówka „wieś”,
 • Dolin w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Doliny „przysiółek wsi Kowalówka” na Doliny „wieś”.
 • 2. Prawo udziału w konsultacjach mają mieszkańcy Dąbrówki oraz Dolin, posiadający w okresie przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze.
 • 3. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dąbrówki i Dolin
  w sprawie o której mowa w §1:
 • konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 02.11.2022 r. do 11.2022 r.,
 • ankieta stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia zostanie skierowana do mieszkańców Dąbrówki (załącznik nr 1), Dolin (załącznik nr 2).
 • 4. Ankieta zostanie udostępniona na:
 • stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów  - cieszanow.pl,
 • Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
 • w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w dniach i godzinach urzędowania,
 • u sołtysa sołectwa Dąbrówka i Doliny.
 • 5. Wypełnione ankiety należy złożyć w okresie trwania konsultacji:
 • w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów , w dniach i godzinach urzędowania,
 • u sołtysa sołectwa Dąbrówka i Dolin,
 • przesłać skan ankiety na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.
 • 6. Zbiorcze wyniki konsultacji opracowuje Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów i przekłada Radzie Miejskiej w Cieszanowie po zakończeniu konsultacji.
 • 7. Prezentacja wyników konsultacji nastąpi w terminie 5 dni od daty ich zakończenia poprzez umieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.
 • 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Konsultacje

docx

załącznik nr 1

Rozmiar: 23.83 kb
Odsłon : 23
Data dodania: 2022-11-02
docx

załącznik Nr 2

Rozmiar: 23.46 kb
Odsłon : 21
Data dodania: 2022-11-02