Miasto i Gmina Cieszanów, Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój, oraz Miasto i Gmina Narol tworzące wraz z powiatem lubaczowskim Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska” opracowują wspólną strategię rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030.Będzie to dokument strategiczny określający potrzeby tego obszaru oraz cele rozwojowe i projekty niezbędne do realizacji w celu osiągnięcia wypracowanych założeń.

    Dokument ten umożliwia skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata
2021–2027. W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, oraz Przedstawiciele Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” przygotowują wstępne założenia i kierunki rozwoju, które stanowić będą punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. W związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami, aktualnymi potrzebami oraz określenie Państwa opinii w zakresie dalszego kierunku rozwoju Partnerstwa Roztocze. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ - Partnerstwo ROZTOCZE (Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój, Miasto i Gmina Cieszanów, Miasto i Gmina Narol)

 Ankietę będzie można wypełnić do dnia 04.08.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do określenia kierunków rozwoju dla wskazanych powyżej obszarów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH NA POTREBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można kontaktować się na adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Gminy Lubaczów, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030.Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Udział w formularzu zgłoszenia uwag jest dobrowolny.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również
w formie profilowania.