Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

wydłuża do dnia 12.04.2022 r. ogłoszony nabór uzupełniający głównie na kotły C.O. na biomasę i kolektory słoneczne.

Kryteria ustalenia  kolejności na liście uczestników zgodnie z regulaminem naboru:

  1. w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montaż kotła na biomasę,
  2. w następnej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montaż kolektorów słonecznych,

Nabór   deklaracji  od   mieszkańców  Gminy   Cieszanów   prowadzony   będzie   w   terminie   
do 12 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.
       Deklaracje wraz z ankietami /dostępne w urzędzie/ należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów (nowy budynek – sala operacyjna  - stanowisko ENERGETYKA).

O kolejności na liście rezerwowej w poszczególnych kryteriach (grupach) decydować będzie data
i godzina złożenia deklaracji począwszy od najwcześniejszych deklaracji.  Kwalifikowanie na listę podstawową  odbywać się będzie w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Cieszanów, 8.04.2022 r.