Do dnia 31.03.2022 r. mieszkańcy Gminy Cieszanów deklarujący udział w projekcie „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” dofinansowanym w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe” potwierdzili swoje uczestnictwo w przedsięwzięciu.

W celu realizacji dostawy i montażu rodzaju, ilości i mocy planowanych instalacji OZE
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza nabór uzupełniający głównie na kotły C.O. na biomasę i kolektory słoneczne.

Kryteria ustalenia  kolejności na liście rezerwowej uczestników zgodnie z regulaminem naboru do projektu /biorąc pod uwagę wcześniej zadeklarowane instalacje przez mieszkańców/:

  1. w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montaż jednocześnie kotła na biomasę i jakiejkolwiek innej instalacji,
  2. w następnej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montaż tylko kotła na biomasę,
  3. w następnej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montażkolektorów słonecznychi jakiejkolwiek innej instalacji,
  4. w następnej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montażtylko kolektorów słonecznych,
  5. w następnej kolejności na listę rezerwową wpisywane będą pozostałe osoby, które już potwierdziły swój udział w projekcie i mają zamiar dokonać zmian w zadeklarowanych instalacjach – zgodnie z regulaminem naboru

W przypadku występowania w gospodarstwie domowym ubóstwa energetycznego kolejność zwiększa się w stosunku do gospodarstw bez ubóstwa /zgodnie z regulaminem naboru/.
Nabór deklaracji od mieszkańców Gminy Cieszanów prowadzony będzie w terminie od 4 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00  do 5 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.
Deklaracje wraz z ankietami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów (nowy budynek – sala operacyjna  - stanowisko ENERGETYKA).

O kolejności na liście rezerwowej w poszczególnych kryteriach (grupach) decydować będzie data i godzina złożenia deklaracji począwszy od najwcześniejszych deklaracji.  Kwalifikowanie na listę podstawową  odbywać się będzie w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Osoby, które złożą deklaracje i ankiety w bieżącym terminie naboru będą w pierwszej kolejności przenoszone na listę podstawową w miarę posiadanych wolnych miejsc. W przypadku, gdy w ramach niniejszego naboru nie zgłosi się wystarczająca ilość uczestników projektu, zastrzega się prawo do ustanowienia dodatkowych terminów składania deklaracji, o czym mieszkańcy poinformowani będą na stronie internetowej. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu /z powodu braku wolnych instalacji/ zostaną zapisane na liście rezerwowej, a w przypadku rezygnacji uczestnika projektu z listy podstawowej zostanie wybrany pierwszy w kolejności uczestnik z listy rezerwowej /biorąc pod uwagę kryteria i kolejność zgłoszeń/, który zadeklarował chęć montażu takiej samej instalacji.
Jednocześnie wprowadza się aktualizację regulaminu naboru do Projektu.

Cieszanów, 31.03.2022 r.

                                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                                        mgr Zdzisław Zadworny