Niniejszym informuję, że z uwagi na konieczność zamknięcia list uczestników projektu
pn. „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów”  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proszę o podpisanie przekazanych umów i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów (nowy budynek urzędu - sala operacyjna – stanowiska ENERGETYKA) w terminie do 29 marca 2022 r. do godz. 15.00.

Niedostarczenie podpisanych umów w w/w terminie będzie uznane jako rezygnacja z udziału w projekcie, a na liście uczestników w miejsce takiej osoby wprowadzona będzie następna osoba z listy rezerwowej lub ogłoszony będzie nabór uzupełniający. 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                    Zdzisław Zadworny