Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 12.04.2017 r. do dnia 11.05.2017 r.
w następujących formach:

  1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
    z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c) bezpośrednio do pok. nr 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 09.05.2017 r. o godz. 10:00w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie (budynek dawnego kina) przy ul. Sobieskiego 6.
  2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 05.04.2017 r. w następujących formach:

– na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net),

– na stronie internetowej Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org, w zakładce Rewitalizacja),

– na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w Gminie Cieszanów (www.rewitalizacjagminycieszanow.pl),

– w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, dostępne były od 12.04.2017 r.:

– w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org, w zakładce Rewitalizacja), na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w gminie Cieszanów (www.rewitalizacjagminycieszanow.pl) oraz na stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 09.05.2017 r. o godz. 10:00w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie przy ul. Sobieskiego 6. W spotkaniu wzięło udział 9 osób.

Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję podobszarów rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.