OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkania w ramach prac nad Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, które odbędą się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie (budynek dawnego kina) przy ul. Sobieskiego 6, zgodnie z następującym harmonogramem:

21 marca 2017 r.

– spotkanie warsztatowe dla mieszkańców podobszaru rewitalizacji I (osiedle Nowe Sioło) – godz. 11:00;

– spotkanie warsztatowe dla mieszkańców podobszaru rewitalizacji II (osiedle Stary Lubliniec) – godz. 13:00;

22 marca 2017 r.

– warsztaty dla partnerów rewitalizacji – godz. 15:00.

Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane
z rewitalizacją, źródłami finansowania projektów rewitalizacyjnych, partnerstwem
z podmiotami zewnętrznymi oraz zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk rewitalizacji. Zostaną podjęte również próby wspólnego opracowania podstawowych założeń dokumentu.

21 marca o godz. 9.00 odbędzie się spacer badawczy z mieszkańcami po podobszarach przeznaczonych do rewitalizacji, podczas którego mieszkańcy będą mogli przekazywać swoje uwagi i propozycje dotyczące miejsc, które wymagają działań rewitalizacyjnych. Spacer rozpocznie się przed wejściem na kąpielisko w Cieszanowie –Nowe Sioło.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny