OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą
Nr XXXII/7/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr XXXIII/15/2017
z dnia 24 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował podobszary rewitalizacji wyznaczone uchwałą Nr XXXII/7/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku. Załączniki graficzne do tej uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Cieszanów: www.bip.cieszanow.akcessnet.net/index.php?idg= 3&id=1564&x=74. Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej
i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów: www.cieszanow.org, w zakładce Rewitalizacja, na stronie informacyjnej dotyczącej przebiegu procesu rewitalizacji www.rewitalizacjagminycieszanow.pl, na stronie Miasta i Gminy Cieszanów w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.cieszanow.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

Z poważaniem,

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów