Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na wywiady grupowe w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, które odbędą się w dniu 25 stycznia 2017 roku, w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanów, ul. Sobieskiego 6, zgodnie z następującym harmonogramem:

 1. Wywiad grupowy z ludźmi młodymi – godz. 10:00.
 2. Spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał
  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  godz. 10:00.
 3. Wywiad grupowy z przedstawicielami instytucji publicznych i Radnymi
  godz. 12:00.
 4. Wywiad grupowy z przedsiębiorcami i rolnikami – godz. 14:00.
 5. Wywiad grupowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
  i mieszkańcami – godz. 16:00.

Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane
z rewitalizacją a także wyznaczone na terenie gminy granice obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy
i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny