Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - PGR

 

Beneficjent: Gmina Cieszanów

Wartość całkowita projektu: 2 928 630,00 PLN*
Kwota dofinansowania: 2 499 000,00 PLN

*Kwoty na dzień 09.04.2024r.

 

Termin realizacji projektu: 4/2024 – 04/2025

 

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów wchodzących w skład kompleksu
rekreacyjnego „Wędrowiec” oraz w jego pobliżu. Obszary te położone są na terenach miejscowości Cieszanów i Nowe Sioło. W wyniku inwestycji zostaną zagospodarowane istniejące zbiorniki wodne, które pełniły funkcje stawów hodowlanych za czasów Państwowego Gospodarstwa Rybackiego. W chwili obecnej jeden z nich wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych jako kąpielisko, drugi zaś nadal pełni swoją pierwotną funkcję. Prace w ramach projektu obejmować będą wykonanie robót ziemnych zmieniających profil kąpieliska, jego kształt i plażę oraz na montaż systemu filtracji wody. Zbiornik wykorzystywany obecnie do hodowli ryb zostanie zaadoptowany na cele rekreacyjne. Ponadto teren kompleksu „Wędrowiec” planuje się obsadzić zielenią, wykonać na nim ciągi pieszych, utwardzenie terenu, pomost oraz obiekty małej infrastruktury.