Rządowy Fundusz Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

Beneficjent: Gmina Cieszanów

Wartość całkowita projektu:                                   895 440,00 PLN*
Kwota dofinansowania:                                           877 531,20 PLN

*Kwoty na dzień 01.12.2023r.

 

Termin realizacji projektu: 12/2023 – 6/2024

 

            Celem projektu jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zapobieżenie niszczeniu obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Zadanie obejmuje remont (przebudowę) budynku dawnej plebanii.

            Przedmiotowy budynek plebanii jest to obiekt wolnostojący murowany, założony na rzucie prostokąta z ryzalitem od strony południowej, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny nakryty dachem czterospadowym. Położony jest on na działce nr 2354/4 obręb 0011 Cieszanów. Został on wzniesiony w 1854r, a rozbudowano go w 1904r. Dnia 9 kwietnia 2009r. wpisano go do rejestru zabytków pod nr A-346. Podstawowe parametry techniczne:

- pow. zabudowy 268,08 m2

- pow. użytkowa 354,87 m2

- kubatura 2 879,00 m3

            Obiekt ten w chwili obecnej jest w złym stanie technicznym grożącym katastrofą budowlaną i wymaga przeprowadzenia gruntownych prac remontowych. Jest on zawilgocony, zewnętrzna elewacja posiada liczne ubytki, a część drewnianych stropów uległa zawaleniu po zalaniu ich przez nieszczelności w dachu.

            Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz wysoki koszt całkowitej rewitalizacji dawnego budynku plebanii prace wymagały podzielenia na etapy. Etap I będący przedmiotem niniejszego wniosku obejmuje remont przedmiotowego obiektu, w ramach którego przewiduje się wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. remont dachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz inne roboty ogólnobudowlane. 

Docelowo budynek ma pełnić funkcję kulturalną, w którym będzie mieściło się „Muzeum Szat liturgicznych oraz zachowanych pamiątek dawnej Diecezji Lwowskiej”.