Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025, Edycja 2023

 

Beneficjent: Gmina Cieszanów

Wartość całkowita projektu:                                   277 470,00 PLN*
Kwota dofinansowania całego projektu:                221 976,00 PLN*

*Kwoty zgodnie z zawartą umową nr 2/S1/2023.

 

Termin realizacji całego projektu: 01.03.2023 – 14.12.2023

Zadanie polega na utworzeniu i wyposażeniu przez Gminę Cieszanów Dziennego Domu „Senior+” w Ciesznowie poprzez adaptację istniejącego budynku dawnej synagogi usytuowanej w miejscowości Cieszanów (Cieszanów, os. Kustronia 4, 37-611 Cieszanów), na działce nr ewidencyjny 2387/1. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych nie posiada barier architektonicznych, jak również zainstalowana jest winda.

Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ głównie z terenów wiejskich, w liczbie 20 osób) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w szczególności oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Przedmiotowa infrastruktura pozwoli seniorom aktywnie spędzić czas wolny, a także zaaktywizować ich i zaangażować do działań samopomocowych i na rzecz środowiska lokalnego. Całkowita powierzchnia użytkowa Domu "Senior +" w Cieszanowie wyniesie 440,53 m² (w tym: parter 298,4 m² + piętro 142,13m²) tj. 22,02 m² na 1 miejsce planowane w ośrodku.

Z uwagi na brak wystarczającej infrastruktury pomocy społecznej dla osób starszych w Gminie Cieszanów, szczególnie z terenów wiejskich, działania te przyczynią się głównie do poprawy jakości życia seniorów, a także zniwelują częściowo problem wykluczenia społecznego seniorów nieaktywnych zawodowo